PROJEKT „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – lokalny program wsparcia rodzin”

Okres realizacji: MAJ 2017 – KWIECIEŃ 2020 (3 LATA)

Obszar realizacji: BIAŁYSTOK, CHOROSZCZ, DOBRZYNIEWO, JUCHNOWIEC, SUPRAŚL, ZABŁUDÓW

Realizatorzy: Caritas Archidiecezji Białostockiej, ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Dicezji Białostocko-Gdańskiej, Fundacja Dialog, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animaorów KLANZA, Stowarzyszenie Pomocy Rodznie „Droga” oraz Federacja Białystok

Cele :

  1. wdrożenie spójnego, kompleksowego, środowiskowego systemu długoterminowych usług wspierania rodzin w lokalnym środowisku (dobre praktyki)
  2. podniesienie poziomu aktywności społecznej  rodziców z sześciu gmin, dzieci i młodzieży wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem  społecznym
  3. wzrost kompetencji pracowników/wolontariuszy placówek i organizacji pozarządowych
  4. (przez zbudowanie ich kompetencji i zaangażowanie samorządów, zapewnienie trwałości usług dla rodziny gminach)
  5. zmiana sposobu postrzegania rodzin – ich zaangażowanie w sprawy społeczności, prezentacje i występy kulturalne, dramy, inne aktywności i wydarzenia przez nich organizowane

Grupy docelowe:

  1. rodzice przeżywający trudności opiekuńczo – wychowawcze, korzystający z pomocy społecznej, objęci Niebieskimi Kartami, ale też mający dzieci w placówkach dziennych i całodobowych
  2. dzieci , młodzież, zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające ze wsparcia
  3. wolontariusze jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą.

Projekt jest wynikiem diagnozy potrzeb opracowanej w ramach Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Projekt pt.: „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020